wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w jednym z powiatów: powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat przemyski ziemski. Projekt skierowany jest do osób, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby długotrwale bezrobotne

c) osoby 50+

d) osoby niepełnosprawne.

O projekcie

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w jednym z powiatów: powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat przemyski ziemski. Projekt skierowany jest do osób, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby długotrwale bezrobotne

c) osoby 50+

d) osoby niepełnosprawne.

 

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe.

a) Grupowe poradnictwo/warsztaty: "ABC Przedsiębiorcy" (32 godziny) mające na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej na obszarze realizacji projektu.

b) Indywidualne poradnictwo inwestycyjno-biznesowe

Wsparcie udzielane będzie według zapotrzebowania, w tym średnio 1 spotkanie osobiste na uczestnika oraz wsparcie zdalne (telefon i/lub email).

Przykładowe poruszane tematy: konsultacje dotyczące biznes planu; pomoc w sporządzaniu podań, wniosków, pism itp.

2. Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości - Przyznanie 52 uczestnikom projektu dotacji finansowych na rozwój działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 24 330,24 zł.

3. Wsparcie pomostowe finansowe  - Wsparcie finansowe w wysokości do 2000,00 zł będzie udzielane przez 12 miesięcy na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (ZUS, US, media, lokal, telefon, inne).

4. Wsparcie pomostowe doradcze - Indywidualne poradnictwo będzie udzielane w wymiarze średnio 5 godzin doradztwa dla jednego uczestnika przez pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej według potrzeb przedsiębiorcy.