wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w jednym z powiatów: powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat przemyski ziemski. Projekt skierowany jest do osób, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby długotrwale bezrobotne

c) osoby 50+

d) osoby niepełnosprawne.

Aktualności

02 lipiec 2018

02.07.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/CNB/2018.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa inwestycyjno-biznesowego dla 52 Beneficjentów Pomocy przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej założonej w wyniku otrzymania dofinansowania w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dotycząca Zapytania ofertowego nr 3/CNB/2018, Projekt: Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim. NIE OTWIERAĆ PRZED 12.07.2018 r. roku do godziny 8.30”. Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

26.06.2018 r.

BD Center Sp. z o.o. informuje o zakończeniu procedury odwoławczej oceny merytorycznej biznes planów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach Projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”. Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznes planów.

 

Poniżej zamieszczamy:

- Ostateczną GŁÓWNĄ LISTĘ rankingową biznes planów

- Ostateczną GŁÓWNĄ LISTĘ rankingową biznes planów - KOBIETY

- Ostateczną GŁÓWNĄ LISTĘ rankingową biznes planów - MĘŻCZYŹNI

 

15.06.2018 r.

BD Center Sp. z o.o. informuje o zakończeniu oceny merytorycznej biznes planów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach Projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”

 

Poniżej zamieszczamy:

- Wstępną GŁÓWNĄ LISTĘ rankingową biznes planów

- Wstępną GŁÓWNĄ LISTĘ rankingową biznes planów - KOBIETY

- Wstępną GŁÓWNĄ LISTĘ rankingową biznes planów – MĘŻCZYŹNI

 

09.06.2018 r.

Dnia 09.06.2018 r. Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. KOW potrwa do 14.06.2018 r.

Regulamin KOW

 

08.06.2018 r.

BD Center Sp. z o.o. informuje o zakończeniu oceny formalnej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach Projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”

 

Poniżej zamieszczamy:

- Listę oceny formalnej biznesplanów - kobiety

- Listę oceny formalnej biznesplanów - mężczyźni

 

09.05.2018 r.

BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi oceny merytorycznej biznesplanów w ramach Komisji Oceny Wniosków dla 59 Uczestników Projektu z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego na potrzeby projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/CNB/2018

 

09.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNES PLANÓW

wraz z załącznikami na przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego finansowego oraz doradczego

BD CENTER spółka z o.o. zaprasza wszystkich Uczestników projektu „Czas na biznes” do składania biznes planów wraz z załącznikami na przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego finansowego oraz doradczego.

Dokumenty będzie można składać w dniach od 10.05.2018 r. do 30.05.2018 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Projektu w Rzeszowie przy ul. Armii Krajowej 80, piętro I, pok. 212).

Informujemy, że wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera,
w zamkniętej kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia o jakie ubiega się Uczestnik Projektu (wzór opisu koperty poniżej). W przypadku osobistego złożenia wniosku Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty i godziny wpływu oraz numerem wniosku.

Informujemy, że wzór biznes planu wraz z załącznikami oraz karty oceny formalnej i merytorycznej jest dostępny na stronie internetowej projektu www.szkolenia.bdcenter.pl/projektu/czas-na-biznes.pl w zakładce Dokumenty dla uczestników projektu.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu i dokładnymi danymi adresowymi Uczestnika projektu.

 

WZÓR OPISU KOPERTY

Pobierz wersję PDF

 

13.04.2018 r.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na  rozwój przedsiębiorczości:

  1. Biznes Plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD). Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu, numer identyfikacyjny wniosku
  2. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu,
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowo – doradczej,
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza. W przypadku nie posiadania takiego dokumentu przez Uczestnika projektu w momencie składania biznesplanu może on zostać dostarczony przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 
  5. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy)
  6. Harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu
  7. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Załącznik nr 3 do Regulaminu
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. Nr poz. 311 z późn. zm.) - Załącznik nr 4 do Regulaminu
  9. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.).

11.04.2018 r.

Zmiana listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

BD Center Sp. z o.o. informuje, że jeden Kandydat z listy rankingowej mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie zrezygnował z podpisania umowy Uczestnictwa w projekcie. W zaistniałej sytuacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie do projektu została zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej, która potwierdziła chęć udziału w projekcie. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

09.04.2018 r.

BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa inwestycyjno-biznesowego dla 60 Uczestników Projektu przed założeniem przez nich działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby Uczestników z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w ramach projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/CNB/2018

 

09.04.2018 r.

Poniżej terminy Grupowego poradnictwa / warsztatów „ABC Przedsiębiorcy”  dla zakwalifikowanych Uczestników.

 

Grupa I - powiat przeworski

Termin szkolenia: 12, 13, 16, 17 kwietnia 2018 r.

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku

ul. Gimnazjalna 36, 37-200 Przeworsk

Godziny szkolenia: 13:00 - 21:00

Uczestnicy szkolenia:

7.2/CNB/7.3RPOWP

 7.1/CNB/7.3RPOWP

12/CNB/7.3RPOWP

27/CNB/7.3RPOWP

30/CNB/7.3RPOWP

31/CNB/7.3RPOWP

34/CNB/7.3RPOWP

35/CNB/7.3RPOWP

54/CNB/7.3RPOWP

56/CNB/7.3RPOWP

66/CNB/7.3RPOWP

73/CNB/7.3RPOWP

75/CNB/7.3RPOWP

76/CNB/7.3RPOWP

 

Grupa II - powiat lubaczowski

Termin szkolenia: 12, 13, 16, 17 kwietnia 2018 r.

Miejsce realizacji:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

ul. Tadeusza Kościuszko 18, 37-600 Lubaczów

Godziny szkolenia: 8:00-16:00

Uczestnicy szkolenia:

2/CNB/7.3RPOWP

3/CNB/7.3RPOWP

5/CNB/7.3RPOWP

19/CNB/7.3RPOWP

21/CNB/7.3RPOWP

26/CNB/7.3RPOWP

44/CNB/7.3RPOWP

46/CNB/7.3RPOWP

48/CNB/7.3RPOWP

 

Grupa III - powiat lubaczowski

Termin szkolenia: 12, 13, 14, 16 kwietnia 2018 r.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO 2"

ul. Orzeszkowej 20, 37-600 Lubaczów

Godziny szkolenia: 8:00-16:00

Uczestnicy szkolenia:

53/CNB/7.3RPOWP

55/CNB/7.3RPOWP

61/CNB/7.3RPOWP

65/CNB/7.3RPOWP

72/CNB/7.3RPOWP

77/CNB/7.3RPOWP

78/CNB/7.3RPOWP

80/CNB/7.3RPOWP

85/CNB/7.3RPOWP

86/CNB/7.3RPOWP

 

Grupa IV - powiat przemyski ziemski

Termin szkolenia: 18, 24, 25, 26 kwietnia 2018 r.

Miejsce realizacji:

Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek

ul. Słowackiego 94, 37-700 Przemyśl

Godziny szkolenia: 13:00-21:00

Uczestnicy szkolenia:

16/CNB/7.3RPOWP

39/CNB/7.3RPOWP

37/CNB/7.3RPOWP

40/CNB/7.3RPOWP

41/CNB/7.3RPOWP

42/CNB/7.3RPOWP

47/CNB/7.3RPOWP

52/CNB/7.3RPOWP

58/CNB/7.3RPOWP

60/CNB/7.3RPOWP

64/CNB/7.3RPOWP

82/CNB/7.3RPOWP

83/CNB/7.3RPOWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa V - powiat przemyski ziemski

Termin szkolenia: 17, 18, 27, 30 kwietnia 2018 r.

Miejsce realizacji:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Godziny szkolenia: 8:00-16:00

Uczestnicy szkolenia:

7/CNB/7.3RPOWP

10/CNB/7.3RPOWP

13/CNB/7.3RPOWP

14/CNB/7.3RPOWP

15/CNB/7.3RPOWP

17/CNB/7.3RPOWP

23/CNB/7.3RPOWP

24/CNB/7.3RPOWP

25/CNB/7.3RPOWP

28/CNB/7.3RPOWP

29/CNB/7.3RPOWP

32/CNB/7.3RPOWP

57/CNB/7.3RPOWP

71/CNB/7.3RPOWP

 

06.04.2018 r.

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach:

9 - 11 kwietnia 2018 r. odbędzie się podpisywanie umów doradczo-szkoleniowych z Uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu

12 - 17 kwietnia 2018 r. odbędzie się Grupowe poradnictwo /warsztaty „ABC Przedsiębiorcy”  dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa I , II, III

05.04.2018 r.

W wyniku Kontroli wewnętrznej, informujemy że w dokumentach rekrutacyjnych wykryto nieprawidłowości formalne. W związku z powyższym BD CENTER SP. Z O.O. unieważnia listy rankingowe z dnia 21.03.2018 r. Poniżej aktualne listy, które obowiązują od dnia 05.04.2018 r.

21.03.2018 r.

BD CENTER Sp. z o. o informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach II tury naboru do Projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim

Poniżej zamieszczamy:

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, na Liście rezerwowej umieszczone są osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację merytoryczną, ale nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie z powodu zajętej pozycji na liście i mogą przystąpić do projektu, jeśli osoby z listy rankingowej zrezygnują z udziału w projekcie we wstępnych etapach realizacji projektu. Kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji.

 

 

Lista kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie rekrutacji merytorycznej

 

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne uzupełniające składane przez Kandydatów/tki zakwalifikowanych/ne do udziału w Projekcie należy składać w terminie nie później niż 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl listy rankingowej Kandydatów/tek rekomendowanych do udziału w Projekcie).

Dokumenty uzupełniające:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym na dzień przystąpienia do projektu (podpisania Deklaracji udziału w projekcie) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu;
Deklaracja udziału w Projekcie - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu;
Ankieta badająca status Uczestnika/czki projektu w momencie przystąpienia do projektu – zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu,
Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dotyczące danych osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu;
Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie - zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu;
Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu;
Oświadczenie o ubezpieczeniu/ braku ubezpieczenia w KRUS - zgodnie z załącznikiem nr 14 do Regulaminu;                                                                                                                                              Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych (w bieżącym roku kalendarzowym i 2 poprzedzających go latach kalendarzowych) wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16 do Regulaminu;.

W przypadku niedopełnienia formalności Beneficjent ma prawo do zakwalifikowania do Projektu kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

22.02.2018 r.

BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w ramach II etapu rekrutacji merytorycznej dla 80 Kandydatów do udziału w projekcie z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego na potrzeby projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  – Priorytet VII: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, nr umowy o dofinansowanie projektu RPPK.07.03.00-18-0019/17-00 z dnia 29.09.2017 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do Zapytania ofertowego

 

21.02.2018 r.

Lista rankingowa "Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim"

16.02.2018 r.

W związku z zakończeniem rekrutacji w projekcie "Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim" informujemy, iż najpóźniej w dniu 21.02.2018 r. zamieszczone zostaną listy rankingowe.

01.02.2018 r.

Informujemy, iż w dniu wczorajszym zakończona została rekrutacja do projektu "Czas na Biznes.  Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim". W trakcie trwania rekrutacji złożonych zostało 91 kompletów dokumentów rekrutacyjnych.

15.01.2018 r.

Rekrutacja do projektu zostaje wydłużona i w związku z tym nowy termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych to 19.12.2017 r. - 31.01.2018 r.

11.12.2018 r.

W związku z rozpoczynającą się w dniu 19 grudnia rekrutacją do projektu "Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim" przekazujemy informacje w zakresie organizacji spotkań rekrutacyjnych.

Na spotkaniach rekrutacyjnych przyjmowane będą wyłącznie dokumenty rekrutacyjne. Każdy Kandydat w momencie przekazania dokumentów rekrutacyjnych pracownikowi Beneficjenta otrzyma Numer Identyfikacyjny Kandydata stanowiący potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkie pytania związane z realizowanym projektem prosimy zadawać e-mailowo bądź telefonicznie.

 

Spotkanie rekrutacyjne w Przemyślu w dniu 20.12.2017 r. w godzinach 10:00 - 11:00

Miejsce spotkania: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1

 

Spotkanie rekrutacyjne w Lubaczowie w dniu 21.12.2017 r. w godzinach 11:00 - 12:00

Miejsce spotkania: Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego, ul. M. Konopnickiej 2

 

Spotkanie rekrutacyjne w Przeworsku w dniu 20.12.2017 r.  w godzinach 10:00 - 11:00

Miejsce spotkania: Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a

04.12.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od 19 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku.